برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پایه اول خانم مینویی

روز/درس

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

فارسی

ریاضی

مهارت نوشتن

بازی با حروف

رباتیک

یکشنبه

املاء

فارسی

ریاضی

علوم

قرآن

دوشنبه

ریاضی

هنر

مهارت نوشتن

فارسی

ورزش

سه شنبه

مهارتها

مهارت نوشتن

موسیقی

ریاضی

علوم

چهارشنبه

ریاضی

مهارت نوشتن

انلا

علوم

فارسی