تصاویر

 

 


 

هفت سین ۱۳۹۵

 


کار با حروف استثناء


 

شناسایی و جمع آوری برگها

 


آزمایش مربوط به فصل خاک

 


آزمایش مربوط به هوا

 

 


چگونگی فرو رفتن آب در خاک

 


یلدا

۱۳۹۴/۱۰/۲


علوم: صبحانه ی سالم در کلاس

۹۴/۹/۱


تدریس الفبا