تکالیف منزل

 

خانم مینوئی

روزدوشنبه                             «تکالیف»                  مورخ: ۹۵/۹/۲۹

کتاب سبز ریاضی ص۸۷ و ۸۸ حل شود 

جمله سازی ها انجام شود 

نماز تمرین شود 

برگه علوم خوانده شود