برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پایه دوم  خانم شاه نظری

روز/درس

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضی

قرآن

رباتیک

فارسی

فارسی

یکشنبه

ریاضی

جمله سازی

علوم

علوم 

مهارتها

دوشنبه

ریاضی

املاء

هنر

فارسی

قرآن

سه شنبه

ریاضی

هدیه ها

هدیه ها

ورزش

فارسی

چهارشنبه

ریاضی

املا

املا

فارسی

جمله سازی