غیبت ها

اسامی غائبین

۹۵/۲/۲۷

ولایی – ستار – قاسم پور – اسکندری – محمد صالحی- نیکخواه – خسروانی – ساوجی فر – رفیع زاده