برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پایه ی سوم خانم آغر

روز/درس

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

دیکته

رباتیک

قرآن

بخوانیم(فارسی)

بخوانیم(فارسی)

یکشنبه

ریاضی

علوم

علوم

بنویسیم

بنویسیم

دوشنبه

ریاضی

هدیه

علوم(کتاب کار)

ورزش

بخوانیم

سه شنبه

ریاضی

دیکته

مهارتها

کتاب کار ریاضی

اجتماعی

چهارشنبه

هنر

ریاضی

هدیه

بنویسیم

اجتماعی