تصاویر

کسر

۹۴/۸/۳۰

به عددی که بالای خط کسری نوشته می شود صورت و به عدد پایین خط کسری مخرج می گویند

توجه : فقط وقتی می توانیم برای شکل کسر بنویسیم که آن شکل به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد

 


موضوع : ارزش پول ( واحد پول ریال – تومان )

۹۴/۸/۲۵


اندازه گیری

۹۴/۸/۱۹


درخت خانوادگی


نماز