تکالیف منزل


خانم مهرابی

روز چهارشنبه                   «تکالیف»                    مورخ:۹۶/۲/۶

ریاضی ص ۱۴۰و۱۳۹و۱۴۱در دفتر حل شود .

یکشنبه آزمون هدیه درس ۱۵و۱۲

سرمشق های درس آفرینش حلزون و افتادن از آسمان را بنویسید 

قرآن در خانه تمرین شود