برنامه هفتگی

 

روز/درس

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

رباتیک

ریاضی

فارسی

علوم

بنویسیم

یکشنبه

ریاضی

علوم

علوم

املا

قرآن

دوشنبه

دیکته

مهارتها

فارسی

بنویسیم

اجتماعی

سه شنبه

ریاضی

ورزش

فارسی

هدیه

اجتماعی

چهارشنبه

ریاضی

املاء

هنر

بنویسیم

هدیه