تصاویر

 

زنگ هدیه های آسمانی دانش آموزان با طریقه ی گرفتن وضو آشنا شده اند