تکالیف منزل

خانم خلج

     روزسه شنبه                 «تکالیف»                مورخ ۹۵/۱۲/۱۷

برگه حل شود 

یمص املا از درس پرواز قطره نوشته شود 

معمای ص ۱۲۶ حل شود 

سوره کافرون پرسیده می شود