برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پایه ی ششم خانم علیمحمدی

روز/درس

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضی

رباتیک

علوم

فارسی (املاء)

کارو فن آوری

یکشنبه

مهارتها

ریاضی

مطالعات

کمک درسی

فارسی

دوشنبه

ریاضی

علوم

ورزش

فارسی

هدیه

سه شنبه

ریاضی

هنر

مطالعات

فارسی

کمک درسی ریاضی

چهارشنبه

قرآن

ریاضی

فارسی

هدیه

تفکر