تصاویر

 


غذای محلی 

مربوط به درس مطالعات 

دانش آموزان در خرید و تهیه غذای محلی با والدین خود مشارکت اشتند و توضیحات کاملی ارائه دادند

تدریس درس فارسی هد هد 

با نمایش دانش آموزان