دانش آموزان ممتاز

اسامی دانش آموزان ممتاز انضباطی آبان ماه

 

امیر حسین کلانتر هرمزی

امیر محمد جلیل فر

آرین پی سپار