برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پایه ی پنجم خانم نخست

روز/درس

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضی

فارسی

رباتیک

علوم

فن آوری

یکشنبه

ریاضی

املاء

مهارتها

مطالعات

انشاء

دوشنبه

ریاضی

فارسی

علوم

هدیه ها

کمک درسی ریاضی

سه شنبه

هنر

ریاضی

ورزش

مطالعات

فارسی

چهارشنبه

ریاضی

فارسی

قرآن

هدیه ها

تفکر و پزوهش