تکالیف منزل

خانم نخست

      روزچهارشنبه                تکالیف              مورخ :۹۶/۲/۲۰

سوالات دوره ای ریاضی حل شود 

روز شنبه کنترل خواهد شد

شنبه امتحان املاء از فصل ۵ و ۶ فارسی در منزل تمرین شود