دانش آموزان ممتاز

اسامی دانش آموزان برای ساخت جامدادی و تشویق آن ها

۱- حسین کاویانی

۲-امیر حسین مریدی زاده

۳- هادی مرتاض

۴- محمد مهدی زنگنه

۵- امیر محمد فلاح کیش 

۶- ایلیا حسینی

با تشکر از پسران عزیزم

 
«اسامی برترین دانش آموزان در انجام فعالیت های دست ورزی»

ارشیا سرومیلی

ارشیا سرومیلی

امیرمهدی محمودی

امیر مهدی محمودی

اوتانا عاشوری

اوتانا عاشوری

متین خلج

متین خلج