برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پایه ی پنجم خانم صالحی

روز/درس

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

رباتیک

ریاضی

فارسی

اجتماعی

املا

یکشنبه

ریاضی

مهارتها

علوم

اجتماعی

انشا

دوشنبه

علوم

ورزش

املا

فارسی

هدیه ها

سه شنبه

ریاضی

علوم

هنر

هدیه ها

تست و نکته

چهارشنبه

اجتماعی

ریاضی

قرآن

فارسی

علوم