تکالیف منزل

خانم صالحی

  روز یکشنبه                     «تکالیف»                  مورخ: ۹۶/۲/۲۴

 

بدین وسیله به اطلاع اولیاء محترم پایه پنجم می رساندکه طرح ساختارقامتی از دانش آموزان روز دوشنبه ۹۶/۲/۲۶ در مدرسه انجام می گیرد لذا ضروری است که دانش آموزان لباس زیر مناسب پوشیده باشند .