دانش آموزان ممتاز

اسامی دانش آموزان ممتاز درسی و انضباط آبان ماه

علی صداقت شاد 

رازقی

کمیلی فر

یعقوبی 

سرومیلی 

ظاهری