کلاس دوم خانم شکرالهی

لیست اسامی دانش آموزان

۱-دانیال ابراهیم نژاد

۲-سینا ارزنده 

۳-کامیار امین پور

۴-طاها توانگر

۵-آرین جوهری

۶-بردیا حسین نژاد

۷-سیدآرش حسینی 

۸-آرمان خدائی

۹-محمدمهدی سیف پور

۱۰-امیرعلی کشاورز

۱۱-آرین محسنی 

۱۲-کامیار نظافت

۱۳-محمدحسین هادی زاده 

۱۴-محمدپارسا هاشمی تبار