برنامه هفتگی

برنامه هفتگی پایه چهارم خانم رفیعی

روز/درس

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

شنبه

ریاضی

ریاضی

فارسی خوانداری

انشاء

رباتیک

یکشنبه

ریاضی

علوم

نوشتاری فارسی

مطالعات اجتماعی

مدنی

دوشنبه

ریاضی

املاء

مهارتها

کتاب کار فارسی

هدیه

سه شنبه

ورزش

علوم

علوم

هنر

تاریخ

چهارشنبه

ریاضی

کتاب کار ریاضی

فارسی نوشتاری

قران

هدیه