تکالیف منزل

خانم کمالی

روزیکشنبه                  «تکالیف»                   مورخ: ۹۶/۲/۱۰

ص ۱۴۲ و۱۴۳ کتاب کار ریاضی کامل حل شود. 

بدن انسان ۳ وبی مهره ها ارزشیابی می شود.

هدیه دو درس ۱۱ و۱۲ ارزشیابی می شود