دانش آموزان ممتاز

اسامی دانش آموزان ممتاز انضباطی آبان ماه

آراد رضائیان

شایان غفاری

بردیا اباصلتی