مدیریت

جلسه حاج آقا بنی هاشمی با دانش آموزان

مدیریت دبستان سرکار خانم حاج حریری

P3176546 P3176550 P3176553


بازدید رئیس محترم آموزش و پرورش ناحیه ۳

جناب آقای رستمی و همراهان در تاریخ ۹۳/۰۹/۰۱

 

2 3 4 5

8