تکالیف منزل

کلاس خانم هاشمی

روزیکشنبه                   ((تکالیف))                   مورخ ۹۶/۲/۲۴

 

بدین وسیله به اطلاع اولیاء محترم پایه پنجم می رساندکه طرح ساختارقامتی از دانش آموزان روز دوشنبه ۹۶/۲/۲۶در مدرسه انجام می گیرد لذا ضروری است که دانش آموزان لباس زیر مناسب پوشیده باشند .