مربیان پیش دبستان

مدیریت : سرکار خانم بنی هاشمی

آموزگار : سر کار خانم مهنازحاجی آقا

زبان: سرکار خانم سماواتی

هنر: سرکار خانم حاجی لو

ورزش : جناب آقای یارمند

مهارتهای زندگی : سرکار خانم انصاری

رباتیک : سرکار خانم رهبرنیا