مربیان دبستان

مدیریت : سرکار خانم حاج حریری

 معاون : سرکار خانم نائینی

 معاون : جناب آقای مرید

 معاون : جناب آقای صدقیان

معاون اجرایی : سرکار خانم شبانی نیا

دفتردار : سرکار خانم حبیبی

امور مالی : سرکار خانم بالش آبادی

پرورشی : سرکار خانم ورمزیار

 

 پایه اول : سرکار خانم مینوئی

 پایه دوم : سرکار خانم شکرالهی

پایه دوم : سرکار خانم محمودی

 پایه سوم : سرکار خانم زمردی

 پایه سوم : سرکار خانم خداویردی

 پایه چهارم : سرکار خانم کمالی

 پایه پنجم : سرکار خانم صالحی

 پایه ششم : سرکار خانم نخست – خانم علیمحمدی

 ورزش : جناب آقای یارمند

بهداشت : سرکار خانم گودرزی

مشاوره : خانم انصاری

هنر : جناب آقای مرادی

قرآن : جناب آقای مرید

رباتیک : جناب آقای زارعی