کلاس دوم خانم محمودی

لیست اسامی دانش آموزان 

۱-محمد ارمیا آقایان 

۲-اهورا بادامی

۳-رادمان جعفری

۴-یوحنا زرچی

۵-مهدی زندپازندی

۶-پارسا سلماسی

۷-سید محمد پارسا طباطبایی

۸-بهراد عباسی دوست

۹-آرتین مشیری

۱۰-باراد ملکدار

۱۱-پاشا ناعم

۱۲-کیارش نجاریان