کلاس پنجم خانم صالحی

لیست اسامی  آموزان

عرشیاآقامیری

شایان بداغی غربالی

کیارش ساری صراف

محمدسام حسنی نسب

سینا خازنه

امیررضارازقی

سامیاررضائی

امیرمحمدزنگنه

بردیاسرومیلی

مهدی شریفات

علی صداقت شاد

بردیا ظاهری

پارساقدیری محمدآبادی

ابوالفضل کمیلی فر

سینامقدم

رضامهدلو

امیرعلی مینایی

امیرحسین یعقوبی