کلاس ششم خانم علی محمدی

لیست اسامی دانش آموزان

۱-علی احمدی

۲-بردیا اباصلتی

۳-سید مهدی امامی

۴-عرشیا بهرامی

۵-محمد امین بیگی 

۶-محمد جمشیدی

۷-حسین ردایی

۸-آراد رضائیان پور

۹-محمد زندی فر

۱۰-ایلیا سیف پور

۱۱-شایان غفاری 

۱۲-دانیال معصومی 

۱۳-هومن موسوی 

۱۴-سپهر نظرپور

۱۵-محمد نیکان 

۱۶-عبدالملکی

۱۷-صیاد پور