اطلاعیه

دومین مرحله آزمون سنجش دانش روز دوشنبه 93/09/17 برگزار خواهد شد

آزمون دروس شفاهی نوبت اول از مورخ 93/9/16 لغایت 93/10/3 برگزار خواهد شد.

آزمون دروس کتبی نوبت اول از مورخ 93/10/6 لغایت 93/10/24 برگزار خواهد شد.